აჭარის განათლების ფონდის აპლიკანტის განაცხადი

ქართული ენის შემსწავლელი უფასო კურსი
Free Georgian Language course

ზოგადი ინფორმაცია / General information

დაბადების თარიღი / Date of birth

საკონტაქტო ინფორმაცია / Contact information

განათლება / Education

უმაღლესი / Higher education
პროფესიული / Vocational education
ზოგადი განათლება / General education

სპეციალობა / Specialty

შრომითი საქმიანობა / Labor Activity

დასაქმებული / Employed
დროებით უმუშევარი / Temporally unemployed
სოციალურად დაუცველი / Socially disadvantaged

ბოლო სამუშაო ადგილი / Last job

სწავლების დრო / Appropriate time
მონიშნეთ რომელი დროა თქვენთვის ხელსაყრელი შემსწავლელ კურსებზე დასასწრებად / Please tick the most convenient period of time

12:00-16:00
16:00-20:00

გთხოვთ მონიშნოთ რომელ სფეროში გამოიყენებთ კურსებზე მიღებულ ცოდნას / Please tick the sphere you will probably use in the received knowledge

ტურიზმი / Tourism
მშენებლობა / Constructing
ჯანდაცვა/ Healthcare
განათლება/ Education
ეკონომიკა / Economy
სხვა / Other

სწავლების ეტაპები / Learning levels

I
II
III

ატვირთეთ დასკანერებული პირადობის მოწმობა .jpg ან .pdf ფორმატში / Please upload your scanned ID in .jpg or pdf. format