დასრულდა მუსიკის უფროს მასწავლებელთა ტრენინგები

➡ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) სრულდება ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის.

➡ 2021 წლის 25-30 სექტემბერს,  1 და 3-5 ოქტომბერს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე მუსიკის მოქმედი მასწავლებლებისათვის. მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი.

ტრენინგს - „ისტ-ის გამოყენება მუსიკის გაკვეთილზე და პროექტული სწავლება “, ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები: ლალი კონცელიძე (1-6 სესია) და ნათია ცინცაძე (7-10 სესია).

მოდულის მიზანია: მუსიკის საგანში პროექტული სწავლების ხელშეწყობა; მუსიკის სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის საჭირო ისტ-ის ინსტრუმენტების დაუფლება.    

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ: მუსიკის გაკვეთილის მომზადებისა და წარმართვისათვის მასალის მოძიებას, აუდიო/ვიდეოს ფაილის შექმნა/გადაღებას, ჩამოტვირთვას, დაჭრას, გაერთიანებას, მუსიკალურ გაფორმებას, ატვირთვას; შემოქმედებითი, სასწავლო პროექტის პროექტის დაგეგმვასა და წარმართვას; პროექტის მონიტორინგს და შეფასებას; გაეცნობიან მუსიკის სფეროში მიმდინარე და უკვე განხორციელებული პროექტებს.

➡ იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან  მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები: • დაესწროს ტრენინგის 80%-ს; • გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.

➡ ტრენინგების მიმდინარეობას პერიოდულად ეცნობოდა დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე.