ტრენინგი გეოგრაფიის უფროსი მასწავლებლებისათვის - „გეოგრაფიული წიგნიერება“

✅ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) მიმდინარეობს ტრენინგები საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის.

✅ 2023 წლის 3-12 მარტს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა მდგრადი განვითარებისთვის  ხელშეწყობის ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის გეოგრაფიის მასწავლებელთათვის.

✅ ტრენინგ-მოდულს: „გეოგრაფიული წიგნიერება: ციფრული რესურსების  და გეოგრაფიული წყაროებისა გამოყენება გეოგრაფიის სწავლებისას, უფროსი მასწავლებლებისთვის“ ატარებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერი - ლუიზა რევიშვილი. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი.

✅ ტრენინგ-მოდულის მიზანია:

• მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება და  ცოდნის გაღრმავება;

• კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარებაზე ორიენტირებული რესურსების შერჩევა, ანალიზი და შექმნა;

• ციფრული რესურსების  და გეოგრაფიული წყაროების გამოყენება გეოგრაფიის სწავლებისათვის და კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობისას;

• სწავლა-სწავლების პროცესში მაიკროსოფტის სხვადასხვა სერვისის გამოყენება.

✅ ტრენინგ-მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

• გაიღრმავონ  პროფესიული ცოდნა და უნარები გეოგრაფიული წიგნიერების მიმართულებით; 

• დაეუფლონ ციფრული რესურსებისა  და   გეოგრაფიული წყაროების ანალიზისა და გამოყენების სტრატეგიებს;

• მიზნობრივად  და ეფექტიანად  შეარჩიონ  და გამოიყენონ  ციფრული რესურსები  და სხვადასხვა  გეოგრაფიული წყარო გეოგრაფიის სწავლებისას და კომპლექსურ დავალებებზე  მუშაობისას;

• საჭიროების შემთხვევაში  შეძლებისდაგვარად თავად შექმნან  გეოგრაფიული ციფრული რესურსები ( მაგ, ინტერაქტიური რუკები და სხვ.) და სხვა  სახის გეოგრაფიული წყაროები.

✅იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან  მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 70%-ს;

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.

✅ 9 მარტს ტრენინგების მიმდინარეობას გაეცნო დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე.