ტრენინგი კომპიუტერული ტექნოლოგიების უფროსი მასწავლებლებისათვის

➡️ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდში (ბათუმის მასწავლებლის სახლში) წარმატებით მიმდინარეობს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლების ტრენინგები.

➡️ 2023 წლის 3-12 მარტს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგები კომპიუტერული ტექნოლოგიების უფროსი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 20 საკონტაქტო საათი, 10 სესია, ერთი სესია - 2 საათი.

➡️ ტრენინგ-მოდულს: „მაიკროსოფტის პროდუქტების გამოყენება კომპიუტერული ტექნოლოგიების გაკვეთილზე უფროსი მასწავლებლებისათვის“, ატარებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერი - მინდია დიდმანიძე.

➡️ აღნიშნული ტრენინგ-მოდულის მიზანია: მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ გაეცნონ და შემდეგ  სასწავლო პროცესში გამოიყენონ Microsoft -ის პროდუქტები: Sharepoint, Class Notebook, Sway;  საოფისე პროგრამები: EXCEL-ი  მონაცემების დამუშავება და ანალიზი;  მაკროსების შექმნა და გამოყენება VBA (Visual Basic პროგრამირების ენა) რედაქტორის გამოყენებით. განხილული იქნება მიკროკონტროლერის პროგრამირება ბლოკების გამოყენებით -მაიკროსოფტის Microsoft MakeCode for micro:bit (microbit.org) პლატფორმის გამოყენებით. მონაწილეები აღნიშნული პლატფორმაზე შექმნიან სხვადასხვა პროექტებს სასწავლო პროცესში გამოსაყენებლად.

➡️ ტრენინგ-მოდულის ბოლოს მისაღწევი შედეგები: კურსის ტრენინგ-მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

• სწავლა-სწავლების პროცესში მაიკროსოფტის პროდუქტების გამოყენებას;

• სასწავლო პროცესში გამოსაყენებლად შექმნიან სხვადასხვა პროექტებს Microsoft MakeCode for micro: bit (microbit.org) პლატფორმის გამოყენებით.

➡️ იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 70%-ს;

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.

➡️ 11 მარტს ტრენინგის მიმდინარეობას გაეცნო დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე.