ტრენინგი უფროსი მასწავლებლებისათვის - “ Tinkercad-ის გამოყენება ფიზიკის სწავლებაში"

✅ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის.

✅ 2023 წლის 10-14 მარტს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და ჩატარდა ტრენინგი უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ფიზიკის მოქმედი მასწავლებლებისათვის. ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 10 საკონტაქტო საათი, 5 სესია, ერთი სესია - 2 საათი.

✅ ტრენინგ-მოდულს: “Tinkercad-ის გამოყენება ფიზიკის სწავლებაში უფროსი მასწავლებლებისთვის“, ატარებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერი - ქეთევან ბასილაძე.

✅ აღნიშნული ტრენინგ-მოდულის მიზანია:

• ფიზიკის სწავლებაში ახალი ტექნოლოგიების გაცნობა და მათი სასწავლო პრაქტიკაში

• გაეცნონ და  შეისწავლონ Tinkercad-ის პროგრამას, მის ინსტრუმენტებს, 

• Tinkercad-ის საშუალებით ელექტრული წრედებისა თუ ელექტროხელსაწყოების შექმნის შესაძლებლობებს.

• თავად შექმნან ასეთ ხელსაწყოები და შეძლონ მათ გამოყენება ფიზიკის სწავლებისას.

✅ტრენინგ-მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

 • Tincercad პროგრამის გამოყენებას სასწავლო პროცესში;

 • Tincercad პროგრამაში შექმნილი ამოცანებით კვლევების ჩატარებას;

 • Tincercad პროგრამაში ახალი კვლევითი და სადემონსტრაციო ამოცანების შექმნას.

✅ იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან  მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 70%-ს

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%

✅ 13 მარტს ტრენინგების მიმდინარეობას გაეცნო ბათუმის მასწავლებლის სახლის დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე.