რეგისტრაცია ტრენინგზე: „ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება კეთებით ფიზიკის სწავლების პროცესში“

️ ა(ა)იპ  აჭარის განათლების ფონდი (ბათუმის მასწავლებლის სახლი) აცხადებს რეგისტრაციას სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ტრენინგზე: ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება კეთებით ფიზიკის სწავლების პროცესში“; 12 საკონტაქტო საათი, 4 სესია, თითო სესია 3 საათი.
️ ტრენინგი განკუთვნილია აჭარის საჯარო და კერძო სკოლების საბაზო და საშუალო საფეხურის ფიზიკის უფროსი, წამყვანი და მენტორი სტატუსის მქონე მოქმედი მასწავლებლებისათვის.
ტრენინგი ჩატარდება აჭარის განათლების ფონდის (ბათუმის მასწავლებლის სახლის) ლაბორატორიაში, პირისპირ ფორმატში, შაბათსა და კვირას.   

️ ტრენინგ-მოდულის ზოგადი მიზნებია: მონაწილეებს მისცეს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურზე, ფიზიკის სწავლებაში გამოსაყენებლად პროგრამირებადი ელექტრონიკის, სენსორების, პროექტების კეთებით და ვირტუალური ექსპერიმენტებით სწავლების მეთოდიკა.

️ ტრენინგ-მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

• ზოგად ფიზიკაში თანამედროვე ტექნოლოგიებით ექსპერიმენტების ჩატარებას, თეორიული ცოდნის სისტემატიზაციას და პრაქტიკაში გამოყენებას;

• სასწავლო პროცესში სხვადასხვა რესურსების ეფექტიანად გამოყენებას;

• ახალი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის პრინციპების უკეთ გააზრებას და სწავლებაში გამოყენებას;

️ მონაწილეთა შეფასების სისტემა: იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან  მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 70%-ს (მინიმუმ 3 სესია).

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%.
➡️ ტრენინგზე რეგისტრაცია შესაძლებელია ელექტრონულად, მიმდინარე წლის 13 სექტემბრიდან 9 ოქტომბრის ჩათვლით.

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე.