სკოლის საქმისმწარმოებელთა ტრენინგები ბათუმის მასწავლებლის სახლში

➡️ ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი, ბათუმის მასწავლებლის სახლი აგრძელებს  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრს შორის  ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე გადმოცემულ ეროვნული ცენტრის ტრენინგ-კურსებს სკოლის პერსონალის პროფესიულ განვითარების პროგრამაში.

➡️ 2024 წლის 25-26 და 29-30 ივნისს აჭარის განათლების ფონდში დაიგეგმა სკოლის საქმისმწარმოებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგ-კურსი ბათუმისა და ხელვაჩაურის სკოლების საქმისმწარმოებელთათვის. ტრენინგებს ატარებდნენ ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერები: ლიკა მკურნალიძე (ბათუმი) და მარიზა აბაშიძე (ხელვაჩაური).

➡️ ტრენინგ-კურსის მიზანია: ხელი შევუწყოთ საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პერსონალის პროფესიულ განვითარებას. ამიტომაც გასავითარებელია სკოლის საქმისმწარმოებლის ეფექტური მუშაობისათვის საჭირო უნარ- ჩვევები. აღნიშნული ტრენინგების თემატიკა სკოლის პერსონალის  წევრთა  საჭიროებების ანალიზს ეყრდნობა.

➡️ ტრენინგის მსმენელებმა მოისმინეს სამი მოდული:

1. „სკოლის საქმისწარმოება, კორესპონდენცია, ხელშეკრულებები, დაარქივება“. (8 სთ.) თემატიკა: სკოლაში წარმოებულ კორესპონდენციის სახეები; კორესპონდენციის წარმოების წესი; შრომითი ხელშეკრულებების რეკვიზიტები; მისი გაფორმებისა და შეწყვეტის წესი; სკოლაში არსებული კორესპონდენციის დაარქივების წესი.

2. „მოსწავლის რეგისტრაცია და პირადი საქმისწარმოება“, (4 სთ.)

თემატიკა: მოსწავლის სკოლაში პირველადი რეგისტრაციის წესი; რეგისტრაციის შემდგომი დოკუმენტაციის წარდგენის ვადები; ინდივიდუალური-სამართლებრივი აქტის გამოცემის წესი; მოსწავლის მობილობის დროს განსახორციელებელ პროცედურები; მოსწავლის პირადი საქმისწარმოების დეტალები.

3. „ელექტრონული კომუნიკაცია (eflow) და საჯარო ინფორმაციის გაცემის წესი“, (4 სთ.) თემატიკა: საჯარო ინფორმაციის არსი; საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის წესი; საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვადები; საჯარო ინფორმაციის გაცემის სახეები; უარის წესი საჯარო ინფორმაციაზე; საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე სკოლაში პასუხისმგებელი პირის გამოყოფის წესი; ელექტრონული (eflow) დოკუმენტბრუნვა, ელექტრონული ხელმოწერის მფლობელი, ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის შედგენა და სავალდებულო რეკვიზიტების ელექტრონული დოკუმენტის შექმნა, ვიზირება, გაგზავნა, მიღება, დამუშავება და შენახვა.

➡️ მსმენელები უზრუნველყოფილი იყვნენ საკითხავი მასალითა და პრაქტიკული სავარჯიშოებით. კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ ისინი ცნობებს მიღებენ.

➡️ ტრენინგების მიმდინარეობას პერიოდულად ეცნობოდა აჭარის განათლების ფონდის დირექტორის მოადგილე - ლალი ლომთათიძე. მონიტორინგს აწარმოებდა მიმარტლების კოორდინატორი - მაია ზოსიძე.

➡️ სკოლის საქმისმწარმოებელთა პროფესიული განვითარების ტრენინგები ეტაპობრივად ჩატარდება აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში.