ტრენინგი - „https://graasp.eu/ პლატფორმის გამოყენება ქიმიაში“

➡️ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის არსებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში ა(ა)იპ აჭარის განათლების ფონდი/ბათუმის მასწავლებლის სახლი ახორციელებს ტრენინგებს საჯარო და კერძო სკოლების სტატუსიანი მასწავლებლებისათვის.

➡️ 2023 წლის 28-30 აპრილსა და 5-7 მაისს ბათუმის მასწავლებლის სახლში დაიგეგმა და TEAMS-ის პლატფორმაზე ჩატარდა ვებინარული ტრენინგი უფროსი/წამყვანი მასწავლებლის სტატუსის მქონე საბაზო და საშუალო საფეხურის ქიმიის მოქმედი მასწავლებლებისათვის.  ტრენინგ-მოდულის ხანგრძლივობა და დროში განაწილება: 12 საკონტაქტო საათი, 6 სესია, ერთი სესია - 2 საათი.

➡️ ტრენინგ-მოდულს: „https://graasp.eu/  ონლაინ პლატფორმის გამოყენება ქიმიაში კვლევითი სამუშაოს ჩასატარებლად, უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლებისთვის“ ატარებდა ბათუმის მასწავლებლის სახლის ტრენერი - თალიკო ჯაყელი.

➡️ აღნიშნული ტრენინგ-მოდულის მიზანია:

• სწავლა-სწავლების პროცესში მაიკროსოფტის სხვადასხვა სერვისის გამოყენება;

• https://graasp.eu/  ონლაინ პლატფორმის მუშაობის პრინციპის, შესაძლებლობების, ინსტრუმენტების გაცნობა;

• ამ პლატფორმაზე კვლევითი სამუშაოების ჩატარება სამეცნიერო მეთოდის ეტაპების გათვალისწინებით და სხვადასხვა სიმულაციის გამოყენებით.

➡️ ტრენინგ-მოდულის დასრულების შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ:

• დისტანციური სწავლების პროცესში Microsoft Teams გამოყენებას;

• https://graasp.eu/ პლატფორმის გამოყენებას ქიმიის კვლევითი სამუშაოს ჩასატარებლად;

• კვლევითი სამუშაოს ჩატარების პროცესში სამეცნიერო მეთოდის ყველა ეტაპის გამოყენებას და ინფორმაციის განთავსებას შესაბამის ონლაინ-სივრცეებში;

• კვლევითი სამუშაოს შესრულების ყველა ეტაპზე სხვადასხვა აპლიკაციის გამოყენებას.

➡️ იმისათვის, რომ მონაწილეს წარმატებით გავლილად ჩაეთვალოს ტრენინგი, მან მოდულის დასრულებისას უნდა დააკმაყოფილოს შემდეგი მოთხოვნები:

• დაესწროს ტრენინგის 70%-ს

• გადალახოს სატრენინგო შეფასების მინიმალური ზღვარი - 60%

➡️ ტრენინგის მიმდინარეობას პერიოდულად ეცნობოდა დირექტორის მოადგილე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიმართულებით- ლალი ლომთათიძე.