ლალი ლომთათიძე

 
დაბადების თარიღი:   26.02.1960
დაბადების ადგილი:  საქართველო, ბათუმი
 
განათლება:
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, ფაკულტეტი, სპეციალობა: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი;  ისტორია – ფილოლოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობა - რუსული ენა, ლიტერატურა და პედაგოგიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი:  რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი და აღმზრდელობითი მუშაობის მეთოდისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ფილოლოგია
კვალიფიკაციის  მოპოვების თარიღი:  29.06.1981 წ.
დიპლომის რეკვიზიტები: წარჩინებით, Я №165187
გაცემის თარიღი: 01.10. 1981 წ.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი
 
სამუშაო გამოცდილება: 
მუშაობის პერიოდი: 2013 წ. –  დღემდე
დამქირავებელი:   ა. (ა) ი. პ. აჭარის განათლების ფონდი
დამქირავებლის მისამართი: ქ.ბათუმი, ბაგრატიონის 121
თანამდებობა: დირექტორის მოადგილე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მიმართულებით
 
მუშაობის პერიოდი: 2010 წლიდან –  დღემდე
დამქირავებელი: ბათუმის ხელოვნების  სასწავლო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი: ქ.ბათუმი, გორგასალის  47
თანამდებობა: ლექტორი
 
მუშაობის პერიოდი: 1992 წლიდან –  დღემდე
დამქირავებელი: ბათუმის ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო გიმნაზია  
დამქირავებლის მისამართი: ქ.ბათუმი, დ.თავდადებულის 47
თანამდებობა: რუსული ენის მასწავლებელი
 
მუშაობის პერიოდი: 2012 წ. – 2013 წ.
დამქირავებელი: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი: ქ.ბათუმი, მახინჯაური, თბილისის გზატკეცილი 26
თანამდებობა: ბნსუ–ს ხარისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
 
მუშაობის პერიოდი: 2009 წ. –  2013 წ.
დამქირავებელი: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი: ქ.ბათუმი, მახინჯაური, თბილისის გზატკეცილი 26
თანამდებობა: ლექტორი
 
მუშაობის პერიოდი: 2009 - 2011 წ.წ.
დამქირავებელი: ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, მასწავლებელთა პროფესიული  გადამზადების ცენტრი  
დამქირავებლის მისამართი: ქ.ბათუმი, მახინჯაური, თბილისის გზატკეცილი 26
თანამდებობა: პედაგოგთა გადამზადების სერტიფიცირებული პროგრამების ტრენერი რუსულ ენასა და პროფესიულ უნარებში
 
მუშაობის პერიოდი: 1981 წ - დან – 2009 წ–მდე
დამქირავებელი: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტი
დამქირავებლის მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის 35
თანამდებობა: ლექტორი
 
მუშაობის პერიოდი: 1993 წ. – 2003 წ.
დამქირავებელი: ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარია 
დამქირავებლის მისამართი: ქ.ბათუმი, დ.თავდადებულის 47
თანამდებობა: რუსული ენის ლექტორი
 
მუშაობის პერიოდი: 1995 წ - დან – 2001 წ–მდე
დამქირავებელი: აჭარის არ უზენაესი საბჭო, საერთო განყოფილება
დამქირავებლის მისამართი: ქ. ბათუმი, გამსახურდიას 
თანამდებობა: თარჯიმანი
 
პროფესიული განვითარება:
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, ფაკულტეტი, სპეციალობა: ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უმაღლესი სასწავლებლების ლექტორ-მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტი,  რუსული ენა და გამოთვლითი ტექნიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და გამოთვლითი ტექნიკის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ფილოლოგია, საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კვალიფიკაციის  მოპოვების თარიღი:  15.01.1990 წ.
დიპლომის რეკვიზიტები: მოწმობა № 7282
გაცემის თარიღი: 15.01.1990 წ. 
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 
დაწესებულება, სპეციალობა: აჭარის არ მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა დახელოვნების კურსები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ფილოლოგია
კვალიფიკაციის  მოპოვების თარიღი: 2004 წ. ივნისი
დიპლომის რეკვიზიტები: მოწმობა №524
გაცემის თარიღი: 2004 წ. ივნისი
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: აჭარის არ მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტი
 
დაწესებულება: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარების ეროვნული ცენტრი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის სერტიფიცირებული მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ფილოლოგია 
კვალიფიკაციის  მოპოვების თარიღი: 30.09.2011 წ.
დიპლომის რეკვიზიტები: სერტიფიკატი  - № 0001521
გაცემის თარიღი: 05.10.2011 წ.
დიპლომის გამცემი ორგანიზაცია: მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარების ეროვნული ცენტრი
 
ტრეინინგები:
თარიღი 2003 წ. – 2004 წ.
დაწესებულება: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“
ფაკულტეტი//სპეციალობა ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, კითხვის საერთაშორისო ასოციაცია (IRA), ჩრდილოეთ აიოვას უნივერსიტეტი / საერთაშორისო პროგრამა „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სკოლაში“
სერტიფიკატი – № 0022, კვალიფიკაცია: მონაწილე
 
თარიღი 2003 წ. მარტი
დაწესებულება: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“
ფაკულტეტი//სპეციალობა: საგანამანათლებლო დებატების ასოციაცია,  პროგრამა „კარლ პოპერის და პოლიტიკური დებატები“ 
სერტიფიკატი, კვალიფიკაცია:  ტრენერი 
 
თარიღი 2004 წ. აპრილი
დაწესებულება: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“
ფაკულტეტი//სპეციალობა: პროგრამა „კანონიერების კულტურის ხელშემწყობი სასკოლო განათლება“ 
სერტიფიკატი, კვალიფიკაცია:  ტრენერი
 
თარიღი 2005 წ. დეკემბერი
დაწესებულება: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“
ფაკულტეტი//სპეციალობა: ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, კითხვის საერთაშორისო ასოციაცია (IRA) / საერთაშორისო პროგრამა „კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის“
სერტიფიკატი,კვალიფიკაცია:  მწვრთნელი
 
თარიღი 2005 წ. დეკემბერი
დაწესებულება: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“
ფაკულტეტი//სპეციალობა: ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“,  საერთაშორისო პროგრამა „სკოლის მართვა და სისტემური განვითარება“
სერტიფიკატი, კვალიფიკაცია:   ტრენერი
 
თარიღი 2006 წ. იანვარი
დაწესებულება: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“
ფაკულტეტი//სპეციალობა: ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, კითხვის საერთაშორისო ასოციაცია (IRA) / საერთაშორისო პროგრამა „ტრენინგი ტრენერებისათვის – გაკვეთილის დაგეგმვა ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით“
სერტიფიკატი, კვალიფიკაცია:  ტრენერი
 
თარიღი 2006 წ. აგვისტო
დაწესებულება: ფონდი „თავისუფლების ინსტიტუტი“
ფაკულტეტი//სპეციალობა:  „განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტიტუტი“,  საერთაშორისო პროგრამა „თვითმმართველობის მექანიზმების დამკვიდრება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“
სერტიფიკატი, კვალიფიკაცია:   ტრენერი
 
თარიღი 2007 წ. იანვარი
დაწესებულება: ფონდი „განათლების ინსტიტუტი“
ფაკულტეტი//სპეციალობა: მასწავლებელთა პროფესიული გადამზადების ტრენერთა ტრენინგ–კურსი
სერტიფიკატი, კვალიფიკაცია: წამყვანი მწვრთნელი 
 
სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების წევრობა:
კითხვის საერთაშორისო ასოციაციის (IRA) ჟურნალი – “Перемена” (“Thinking Classroom”), 
800 Barksdale Road. PO Box 8139 Newark, USA; 
სარედაქციო-სარეცენზიო საბჭოს წევრი
 
შრომები/სამეცნიერო ფორუმები:
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:
1. Тезисы к докладу: «Текст, как основное средство обучения связной речи в практическом курсе русского языка», БГУ, Сборник тезисов научной конференции, 1998г. изд. «Аджария»
2. Статья: «Новая система преподавания практического курса русского языка на неязыковых специальностях», საქართველოს განათლების სამინისტრო, ბსუ, სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები– 3, გამომცემლობა-“ბათუმის უნივერსიტეტი”, 2001წ.
3. Тезисы к докладу: «Развитие критического мышления в становлении университетского сообщества», Сборник тезисов международной конференции: «Развитие критического мышления в высшей школе – технология и подходы (реализация Болонской декларации)», издательство: Учебный центр - «Московский», Москва, 2005г.
4. Статья: «Развитие критического мышления в становлении университетского сообщества», Сборник статей международной конференции: «Развитие критического мышления в высшей школе – технология и подходы (реализация Болонской декларации)», Международный консорциум РКМЧП, Москва, 2005г.
 
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:
1. საერთაშორისო საინაუგურაციო კონფერენცია “ადამიანის უფლებები და სამართლებრივი სახელმწიფო”, დემოკრატიისა და რეგიონალიზმის ცენტრი, ბათუმი, 1999წ. 24-25 ოქტომბერი
2. საერთაშორისო კონფერენცია „წიგნიერების ახალ მიჯნასთან – ცვლილებები დაწყებით განათლებაში“,  ასოციაცია „სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება“, თბილისი, 2004 წ. სექტემბერი
3. საერთაშორისო კონფერენცია –“მრავალეროვანი საზოგადოების თანაარსებობისა და განვითარების პროექტები - კრეატიული თამაშები”, (ფონდი – “კავკასიური დიალოგი”), ბორჯომი-ლიკანი, 2005წ. მარტი
4. საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: “კრიტიკული აზროვნების განვითარება უმაღლეს სკოლაში – ტექნოლოგიები და მიდგომები (ბოლონიის დეკლარაციის რეალიზაცია)”, (რუსეთი, მოსკოვი), 2005წ. 22-26 სექტემბერი
5. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ლექტორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2012წ. 27-28 აპრილი 
6. English Language Fellow Program (ELF) and English Teachers Association of Georgia (ETAG) conference, "Inspiring and Empowering Teachers of English," – „ინგლისური ენის პედაგოგთა შესაძლებლობებისა და უფლებების გაფართოება“; May 18th at the “Radisson Blu Batumi”. ბათუმი, 2013 წ. 18 მაისი
7. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის შავი ზღვის მესამე კონფერენცია: „საინფორმაციო ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო შეფასებაში და საკალსო შეფასება“, ბათუმი, 2014 წ. 12-13 სექტემბერი
8. ა.(ა.)ი.პ. აჭარის განათლების ფონდის  პირველი რეგიონალური კონფერენცია„სწავლების ახალი ტექნოლოგიები და მიდგომები”, 2014 წ. 26-28 დეკემბერი                     
 
საგანმანათლებლო  პროექტებში მონაწილეობა:
მუშაობის პერიოდი: 2002 წ - დან – 2004 წ–მდე
დამქირავებელი: საქართველოს განათლების სამინისტროს მე–3 ქვეკომპონენტი 
დამქირავებლის მისამართი: ქ. თბილისი,  დიმიტრი უზნაძის  52
თანამდებობა: სასკოლო გრანტების პროგრამის შეფასების კომისიის წევრი
 
მუშაობის პერიოდი: 2004 წ. – 2006 წ.
დამქირავებელი: „საგანმანათლებლო დებატების ასოციაცია“
დამქირავებლის მისამართი: ქ. თბილისი, ფურცელაძის ქ. 11
თანამდებობა: ევროკავშირის პროექტის „საქართველოში ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებების დაცვა საგანმანათლებლო დებატებისა და ინტერეთნიკური განათლების საშუალებით“  რეგიონალური კოორდინატორი აჭარაში
 
სამეცნიერო და სასწავლო პროექტები, გრანტები:
გრანტის დასახელება: “განათლების კვლევისა და პროფესიული განვითარების ცენტრი”
დონორი ორგანიზაცია: ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”
თარიღი/ვადები:  2004წ. სექტემბრიდან - 2005წ. სექტემბრამდე.
როლი/თანამდებობა: პროექტის ავტორთა ჯგუფის წევრი
გრანტის საერთო თანხა – 6299 დოლარი
 
უცხოური ენები: 
რუსული - თავისუფლად 
ინგლისური - ელემენტარული
 
კომპიუტერული უნარ-ჩვევები:
კომპიუტერის ოპერატორი, სერტიფიკატი - №AO12