საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის პირველი პუნტის თანახმად: "საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას, აგრეთვე იქ არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას."