საჯარო ინფორმაცია

სამართლებრივი აქტები

საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ" განახლებულია 15/10/2014

საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" განახლებულია 15/10/2014

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანება "სახელმწიფო ქონების განკარგვისას და სარგებლობის უფლებით გადაცემისას ელექტრონული აუქციონის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" განახლებულია 15/10/2014

საქართველოს მთავრობის დადგენილება "სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემისას საჯარო აუქციონის ჩატარების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" განახლებულია 15/10/2014

საქართველოს კონსტიტუცია განახლებულია 15/10/2014

საქართველოს კანონი "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" განახლებულია 15/10/2014

საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს შრომის კოდექსი" განახლებულია 15/10/2014